ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดฝาง

นายไกรวิช จามรมาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 5

image เอกสารแนบ